Zapraszamy do naszego warsztatu
Zapraszamy do naszego warsztatu
Krasnowolska 70, Ursynów
Naprawy bieżące samochodów osobowych
Naprawy bieżące samochodów osobowych
Szybki serwis
Wymiana opon motocyklowych
Wymiana opon motocyklowych
Naprawa opon motocyklowych
Naprawy powypadkowe
Naprawy powypadkowe
Spawanie plastików
Wulkanizacja motocyklowa i samochodowa
Wulkanizacja motocyklowa i samochodowa
Wymiana opon i wyważanie

 

Regulamin

 

 1. Serwis jest czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie i w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.
 2. Przyjmowanie pojazdów do naprawy odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 3. Wydawanie pojazdów klientom odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 4. Osoba pozostawiająca pojazd w serwisie, zobowiązana jest do wypełnienia wraz z serwisantem Karty Serwisu Motocykla.
 5. Osoba odbierająca pojazd z serwisu, zobowiązana jest do podpisania Karty Serwisu Motocykla.
 6. Wraz z pojazdem pozostawiamy w serwisie dowód rejestracyjny, a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie, także kopię dowodu zakupu, darowizny lub użyczenia.
 7. Obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem.
 8. W szczególnych wypadkach zakres prac naprawczych określony jest po rozmontowaniu pojazdu.
 9. Klient może pozostawić akcesoria takie jak kask, komplet narzędzi, zabezpieczenie przeciwkradzierzowe w depozycie serwisu. Za przedmioty pozostawione przy motocyklu serwis nie odpowiada.
 10. Zawsze w godzinach pracy serwisu, klient może uzyskać informację o przebiegu naprawy.
 11. Zawsze w godzinach pracy serwisu, klient może skontrolować przebieg naprawy.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez klienta.
 13. Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. Czas naprawy może wydłużyć się z winy podwykonawców lub z powodu braku niezbędnych części zamiennych. Jednak zawsze staramy się aby czas ten był jak najkrótszy.
 14. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.
 15. Serwis powiadamia klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeżeli jest to nie możliwe, za skuteczne powiadomienie uważa się nadanie listu poleconego na adres zamieszkania klienta.
 16. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 5 zł.
 17. Jeżeli koszt przechowania pojazdu nieodebranego po naprawie przewyższy wartość tego pojazdu, pojazd przechodzi na własność serwisu.
 18. Serwis ma obowiązek usunąć wszystkie ujawnione wady pojazdu, a w szczególności te niesprawności, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
 19. Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę klienta.
 20. Pojazd może być wydany jedynie osobie, która oddała pojazd do serwisu.